مسابقات پرش با اسب استان تهران در باشگاه شهدا (فرح آباد)

بلندگوهای حرفه ای E151 و E121 آوا در مسابقات پرش با اسب تهران
آوا حامی سلامت و نشاط